ตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)

ตัวแทนสายเดินเรือ(Ship Agent) คือ ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือเมืองท่าต้นทาง และเมืองท่าปลายทาง
          • จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นําเข้า และผู้ส่งออก
          • ออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า
          • โดยทั่วไปตัวแทนสายเดินเรือจะออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า เมื่อผู้นําเข้านําใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ ไปมอบให้แก่ตัว
แทนสายเดินเรือ
          • แต่ถ้าหากใบตราส่งสินค้าระบุมาจากต้นทางว่าเป็น Surrender Bill of Lading แล้ว ตัวแทนสายเดินเรือจะออกใบสั่งปล่อยสินค้า
ให้แก่ผู้นําเข้า โดยที่ผู้นําเข้าไม่ต้องนําใบตราส่งสินค้าไปมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ แต่ต้องออกหนังสือขอรับใบสั่งปล่อย ไปมอบให้
แก่ตัวแทนสายเดินเรือ แทนใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
          • ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของท่าเรือที่จะนําเรือเข้าเทียบท่าเพื่อทําการ รับบรรทุก (Loading) หรือขน
ถ่าย(Discharge) สินค้า
          • อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําเรือบนเรือ ในระหว่างที่เรือเทียบท่า ทําการรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า
          • ควบคุมดูแลการรับบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามสัญญาที่เจ้าของเรือตกลงไว้กับผู้เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไข สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดที่สุดเท่าที่จะทําได้
          • กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทในระหว่างการรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า จะต้องรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่เกี่ยว
ข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อนําไปสู่การยุติข้อพิพาทให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้